Metoda Sylabowa

Aby dziecko nauczyło się czytać z radością i umiało w przyszłości czytać ze zrozumieniem, by kochało czytać także w szkole musi mieć nauczycieli, którzy kochają uczyć kodu pisanego. Takim nauczycielem może stać się również rodzic lub babcia czy dziadek. Jedynym warunkiem jest przekonanie o wyjątkowej wartości wczesnego czytania w rozwoju małego dziecka. I nie chodzi tu tylko o rozwój intelektualny, ale także o rozwój emocjonalny i społeczny. Dziecko, które wcześnie opanuje naukę czytania, ma większy zasób słów niż jego nieczytający rówieśnicy, potrafi koncentrować się na różnorodnych zadaniach szkolnych, szybko uczy się reguł , także społecznych, rozwija swoją inteligencję. Umiejętność czytania już w wieku przedszkolnym pozwala na rozwijanie pozytywnego obrazu własnej osoby. Jest to niezwykle ważny aspekt warunkujący osiągniecie sukcesów szkolnych. Uczeń, który dopiero w pierwszej klasie poznaje technikę czytania, pozostaje w znacznie gorszej sytuacji niż czytający już w przedszkolu koledzy. Ogrom materiału, jaki musi opanować przeciętny uczeń, jest pierwszym poważnym wyzwaniem w życiu. Uczniowie z trudnościami w czytaniu, często nie rozwijają swych rzeczywistych zdolności z powodu niskiej samooceny. Utrwala się ona przez negatywne opinie nauczycieli i rodziców, wygłaszane podczas prób czytania. W taki sposób rodzi się poczucie bycia przegranym, które wpływa na przebieg drogi zawodowej i osobistej. Wczesne czytanie może więc okazać się wyznacznikiem losu człowieka.

Dlaczego warto uczyć czytać małe dzieci?

Metoda wczesnej nauki czytania sylabami, opracowana w Krakowie przez wybitnego psychologa i logopedę Panią prof. dr hab. Jagodę Cieszyńską zrodziła się podczas wieloletniej pracy z dziećmi z różnymi deficytami rozwojowymi. Jeśli bowiem proponowana metoda pozwoliła na opanowanie czytania dzieciom niesłyszącym, z obniżoną sprawnością intelektualną , autystycznym, to można mieć pewność, iż każde zdrowe dziecko nauczy się czytać zanim pójdzie do szkoły. Kilkuletnie dzieci są zainteresowane światem liter, dlatego warto rozpoczynać naukę czytania jak najwcześniej, zanim dziecko odkryje, że czytanie jest trudną sztuką. Najlepszy czas na poznawanie kodu pisanego przypada na sam początek wieku przedszkolnego. Wczesna nauka czytania wpływa także na kształtowanie się asymetrii półkulowej, koniecznej do prawidłowego opracowywania informacji językowych. Zbyt mało połączeń między półkulami może być przyczyną kłopotów z koncentracją, nadpobudliwości, trudności z czytaniem, ortografią, z przyswajaniem wiedzy jak również problemów z koordynacją widoczną np. w pływaniu, nauce tańca, na lekcjach wfu, na boisku Badania neuropsychologów dowiodły, że wszechstronna stymulacja językowa, a przede wszystkim wczesna nauka czytania i pisania może sprzyjać stopniowemu kształtowaniu się lewej półkuli w procesach werbalnych (językowych). Nauka czytania w wieku przedszkolnym jest podstawowym sposobem w terapii zamierzającej do osiągnięcia prawidłowej artykulacji głosek u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, alalią ( brakiem rozwoju mowy), wadami wymowy. Dzięki skupieniu uwagi dziecka na czytaniu można osiągnąć prawidłową wymowę głosek, z którymi dziecko miało do tej pory problemy. Czytanie w znacznym stopniu ułatwia pracę z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej. które często nie chcą się komunikować językowo. Wypracowują więc swoisty kod przede wszystkim niewerbalny, znany głównie matkom. Dzieci te mają zwykle dużą świadomość swoich trudności i reagują negatywnie na polecenia powiedz czy powtórz. Często obserwuje się u nich reakcje wycofywania się, apatię, a nawet agresję. Podczas zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem wczesnej nauki czytania zamienia się nastawienie dziecka do ćwiczeń. Za każdym razem chodzi o zachęcanie do czytania, a nie do powtarzania. Fakt ten buduje odmienne nastawienie dziecka do wypowiedzi językowych. Proces nauki czytania wspomagany jest wieloma ciekawymi dla dziecka ćwiczeniami ogólnorozwojowymi, które pozwalają skuteczniej opanować tę trudną sztukę. Wczesna nauka czytania daje ogromne możliwości formowania intelektu dziecka. Poprzez czytanie kształtuje się wyobraźnia, która jest niezbędna do kreatywnego myślenia. Zaproponowana przez prof. Jagodę Cieszyńską nauka czytania sylabami pozwala nauczyć się czytać nie tylko małym dzieciom, ale także niesłyszącym, zagrożonym dysleksją, autystycznym, oraz dzieciom z innymi dysfunkcjami rozwoju.

Założenia metodologiczne i dokładny opis metody znajdą Państwo w artykule: Jagoda Cieszyńska - Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną www.konferencje-logopedyczne.pl

Opracowane na podstawie: Cieszyńska J., Kocham uczyć czytać. Poradnik dla rodziców i nauczycieli, 2008, Kraków.